Privacy Statement - SustainableMotion

SustainableMotion, gevestigd aan Amstel 82-1, 1017 AC Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.sustainablemotion.nl

Amstel 82-1, 1017 AC Amsterdam

020 358 59 63

Malou Peters Sengers is de Functionaris Gegevensbescherming van SustainableMotion. Zij is te bereiken via malou@sustainablemotion.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

SustainableMotion verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Telefoonnummer

– Opleiding

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een motivatie in op te geven, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Beeldmateriaal tijdens evenementdagen (foto’s en video)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sustainablemotion.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SustainableMotion verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

– SustainableMotion analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– selectie voor projecten (indien specifiek aangemeld voor deelname)

– Beeldmateriaal (foto’s en video) wordt gebruikt ter promotie en om aan het netwerk te laten zien waar SustainableMotion mee bezig is. Het beeldmateriaal kan gebruikt worden op websites, social media kanalen, youtube en nieuwsbrieven van SustainableMotion of een van de projecten van SustainableMotion.

Geautomatiseerde besluitvorming

SustainableMotion neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SustainableMotion) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SustainableMotion bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor onderstaande categorieën persoonsgegevens hanteert SustainableMotion een bewaartermijn van 10 jaar.

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Opleiding

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een motivatie in op te geven, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Beeldmateriaal tijdens evenementdagen (foto’s en video)

SustainableMotion verzamelt deze gegevens om jou onderdeel uit te laten maken van het unieke SustainableMotion netwerk, bestaande uit studenten, starters en young professionals met een interesse in duurzaamheid en business en je op de hoogte te kunnen stellen van nieuwe mogelijkheden en/of om jou als deelnemer van een van onze projecten de door jou gewenste diensten te kunnen verlenen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

SustainableMotion verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SustainableMotion blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SustainableMotion gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SustainableMotion en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sustainablemotion.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. SustainableMotion wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SustainableMotion neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

We verwerken de persoonsgegevens alleen in Dropbox, dit is een moderne werkruimte die voldoet aan de AVG. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@sustainablemotion.nl