Uitdagingen

Tijdens deze editie ga jij aan de slag voor één van onderstaande top bedrijven! Hun uitdagingen lees je op deze pagina. Geef bij je aanmelding jouw voorkeur op!

Uitdaging 1

Afval duurzaam verminderen

KLM Cargo is de vrachtdivisie van de luchtvaartmaatschappij KLM en vervoert een grote range aan goederen over de hele wereld. Bij het vervoeren ontstaan er grote hoeveelheden van verschillende soorten afval. Een deel van dit afval is afkomstig vanuit de eigen vrachtafhandeling en operatie van KLM Cargo, en afval komende uit de eigen kantoren en kantines.

KLM Cargo werkt al jaren aan het verkleinen van haar milieuvoetafdruk, onder meer door het verminderen van afval. Inmiddels is voor een deel van het afval duurzame oplossingen bedacht, echter zijn deze oplossingen nog niet genoeg om de gestelde doelen te behalen. KLM Cargo is daarom op zoek naar innovatieve ideeën om afval te kunnen voorkomen en verwerken.

Klimaatneutraal spoor

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: het spoor, de bruggen, tunnels en stations. De spoorsector wil in 2050 een CO2-voetafdruk van nul. Hoewel we op dit moment hard werken aan de reductie van onze CO2-uitstoot, verwacht ProRail dat het de spoorsector met alleen nieuwe materialen en technieken niet zal lukken om de CO2-uitstoot in 2050 helemaal naar nul te krijgen.

Naar verwachting zal de aanleg, het beheer, onderhoud en vervanging van het spoor ook in 2050 nog gepaard gaan met CO2-emissies. Om de gestelde doelen toch te behalen, zal de resterende uitstoot gecompenseerd moeten worden. Hier zijn echter nog geen goede oplossingen voor en daarom is ProRail op zoek naar innovatieve ideeën hoe we die uitstoot kunnen compenseren.

Uitdaging 2

Uitdaging 3

Duurzame energie door water

Voor 2040 heeft Amsterdam de ambitie dat alle energie die de stad gebruikt, wordt geleverd door hernieuwbare bronnen. Water lijkt hierin een cruciale rol te spelen, aangezien bestaande duurzame bronnen door de snelgroeiende vraag nog niet genoeg energie én zekerheid kunnen leveren.

Waternet heeft als watercyclusbedrijf van de regio Amsterdam de ambitie om de transitie naar hernieuwbare energie te versnellen. Samen met partners in de regio is Waternet op zoek naar innovatieve manieren om met water energie te creëren, op te slaan en zo duurzame energiezekerheid te versterken.

Circulaire landbouw

Het ministerie van LNV stelt dat de toekomst van onze voedselvoorziening alleen veilig gesteld is als de landbouw overstapt op circulaire landbouw, ook wel kringlooplandbouw. Omschakelen naar circulaire landbouw lukt alleen als boeren en andere partijen uit de keten investeringen terugverdienen en een goed inkomen verdienen. ForFarmers is als voeronderneming actief in de agrarische sector. Wij bieden complete voeroplossingen voor veehouders (gangbaar en biologisch). Dat betekent niet alleen het leveren van voer, maar ook adviezen aan de boer.

Als marktleider in Europa zien we het als onze verantwoordelijkheid om de overang naar circulaire landbouw te versnellen en willen we daarvoor niet afwachten wat marktpartijen zoals FrieslandCampina of Albert Heijn doen. Daarom zoeken wij innovatieve ideeën die wij binnen de keten kunnen initiëren om vooral boeren (veehouders) te helpen sneller over te gaan op circulaire landbouw.

Uitdaging 4

Uitdaging 5

Big Battery Box

Door de sterk fluctuerende productie van duurzame energie wordt er extra belasting gelegd op de bestaande energienetten. Dit kan leiden tot ontregeling van het elektriciteitsnet. Samen met onze partner Bredenoord hebben wij daar een oplossing voor: de Big Battery Box. Met een digitaal platform kunnen wij van door het hele land verspreide lokale batterijen één virtuele stroomvoorziening maken die pieken en dalen in vraag en aanbod kan opvangen. Maar op dit moment is de business case hiervoor nog niet sluitend.

Wij dagen jou uit om creatieve combinaties van toepassingen te bedenken zodat er een winstgevende businesscase ontstaat. Denk aan elektrificatie van de binnenvaart, noodstroomoplossing voor een vliegveld of tijdelijk piekvermogen bij grote evenementen. Met jouw slimme ideeën kunnen wij het plaatsen van deze Big Battery Boxes opschalen en de energietransitie versnellen.